سه شنبه , بهمن ۳ ۱۳۹۶
خانه / پرسشنامه / پرسشنامه استرس شغلی در پرستاران

پرسشنامه استرس شغلی در پرستاران

کلمات جستجو شده برای پرسشنامه استرس شغلی در پرستاران
((اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن دانشگاه علوم پزشکی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷـﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ . اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوری ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ی اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻐل ﭘﺮﺳﺘﺎری دریافت پرسشنامه استاندارد استرس شغلی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه استرس شغلی این پرسشنامه دارای بررسی مقیاس حیطه استرس شغلی در پرستاران یکی از بیمارستان‌های پرستار شاغل در بیمارستان مذکور بصورت ابزار سنجش پرسشنامه استرس شغلی کریشنا بود. اطالعات به دست آمده توسط نرم افزار پرسشنامه استرس شغلی پرستاران بانک مقالات فارسی درک وجدان پرستاری خلاصه ای از توضیحات دانلود پرسشنامه درک وجدان پرستاری هدف بررسی درک وجدان پرستاری از ابعاد  بررسی استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر کاشان طی سال پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و شاخص های استرس شغلی است که در ۶بعد استرس شغلی (بار کاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش،بررسی عوامل استرس زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی نمونه ها بصورت تصادفی و با تخصیص متناسب انتخاب شدند، سپس پرسشنامه استرس شغلی توسط پرستاران تکمیل شد.))

دانلود پرسشنامه استرس شغلی پرستاران

فرمت : pdf

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

تعداد صفحات : ۶ صفحه

تعداد سوالات : ۳۴ عدد

پرسشنامه استرس پرستاری (NSS)

دانلود پرسشنامه استرس شغلی پرستاران

پرستاری شغلی پراسترس است و پرستاران معمولاً با انواعی از استرس در کارشان مواجه هستند. پرستاری عملکرد و فعالیت حیاتی می‌باشد و استرس شغلی در میان پرستاران شایع است. پنج عامل استرس در پرستاری عبارتند از: واکنش‌های شخصی، نگرانی‌های شخصی، نگرانی‌های کاری، انجام نقش‌ و نگرانی‌های انجام کار. درواقع می‌توان گفت استرس کاری شرایطی بوده که در هم ریزنده ترکیبی از عواملی است که پرستاران با آن مواجه هستند. این عوامل عبارتند از تعادل جسمی، روانی یا اجتماعی. دستکاری موقعیت‌های مختلف زندگی و شرایط بحرانی بیماران، مواجهه با ساعات کاری طولانی، بیماران مشکل و افزایش بارکاری از جمله عوامل استرس‌زای پرستاری هستند. عوامل متعددی با تنش شغلی مرتبط هستند. مطالعات نشان داده‌اند که علاوه بر عوامل پرتنش داخلی پرستاری، عوامل سازمانی و مدیریتی در تنش مرتبط با کار در میان پرستاران دخیل و مهم هستند. بعضی از محققان نتیجه گرفته‌اند که استرس شغلی از تعامل عوامل سازمانی و ویژگی‌های فردی کارکنان ناشی می‌شوند. با توجه به این‌که هر پرستار چگونه به طور فردی با تنش مربوط به کار در محل کاری خودسازگاری پیدا می‌کند و نیز با چه موقعیت‌های تنش‌زایی، چون: وظایف کاری مختلف، شرایط کاری و موقعیت‌های پر تنش مواجه می‌شوند، برخوردها و عکس‌العمل‌های آن ها متفاوت است

معرفی پرسشنامه استرس پرستاری (NSS)
پرسشنامه استرس پرستاری (NSS) توسط گری‌تافت و اندرسون در سال ۱۹۸۱ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال می‌باشد و نخستین ابزاری است که به منظور اندازه‌گیری استرس پرستاری به جای استرس شغلی کلی ساخته شده است. سوالات این پرسشنامه در ۷ حیطه قرار دارند.

نمره گذاری پرسشنامه استرس پرستاری (NSS)
همکاران ما در بخش روانشناسی اقدام به آماده سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه استرس پرستاری (NSS) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت هفت زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است. همچنین سوالات به تفکیک هر بعد در این فایل ارایه شده است.

همچنین ببینید

پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت

کلمات جستجو شده در گوگل (پرسشنامه آماده مسئولیت اجتماعی شرکت) پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.