جمعه , آذر ۲۴ ۱۳۹۶
خانه / گوناگون / عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی

عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی

کلمات جستجو شده برای عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی
((بررسی عوامل موثر در مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک این پژوهش از طریق بررسی برخی عوامل مرتبط با مطالبات سررسید گذشته و معوق به منظور ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد آن انجام شده است. در این راستا رابطه نه معوق و مشــکوک الوصول( بانکها در کشــور و مقایسه آن با متوسط نسبت جهانــی، بیانگر عوامل ریشهای موثر بر مطالبات غیرجاری بانکها را می توان به دو بخش درون ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ از ﺳﻮی. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ. ی. دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﺲ از. آن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و ﻧ. ﺎﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن وﺛﻴﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺳﻴﺴﺘﻢ مطالبات معوق بانک‌ها: عوامل، مولفه‌ها و راهکارها – روزنامه دنیای اقتصاد شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت منطقه ۵ شهر تهران و مقایسه با دیدگاه بدهکاران، پایان‌نامه گلناز عطاری مطالبات معوق بانکی امروزه به یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین دولت تبدیل شده است. تا آنجایی که معاون ارزی بانک مرکزی ایران چندی عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می  لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک))

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت با فرمت word قابل ویرایش و پرینت در ۸۵ صفحه به قیمت ۳۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مقدمه
وظیفه سیستم های بانکی ازیک طرف جذب وجلب سرمایه های سرگردان جامعه وازطرف دیگر بکارگیری آنها درفعالیت های مولد اقتصادی درجامعه می باشد .توسعه اقتصادی هر جامعه درگرواستفاده بهینه ازسرمایه ها می باشد وسرمایه گذاری مناسب اقتصادی بخش مهمی ازوظایف دولت وهمچنین بخش خصوصی است.
درهرجامعه ای گروهی ازمردم بخشی ازنقدینگی را دراختیاردارند، اما دانش وتوانمندی استفاده ازآنرا ندارند ودرمقابل بنگاه های اقتصادی وجود دارند که می توانند سرمایه های افراد را درجهت توسعه اقتصادی جامعه به کارگیرند که دربیشترجوامع این امر توسط بانک ها انجام می پذیرد .چرخش صحیح و سریع منابع و مصارف آن دربخشهای اقتصادی و رونق آن بیانگرکارایی مطلوب روشها وبرگشت منابع ووصول اقساط درسررسیدهای مقررمشخص کننده مکانیزم درست به کارگیری نقدینگی ها درجهت ایجاد تسهیلات به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع بانک ها می باشد.

چکیده:
توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها وتسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات ونوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟
روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی ۲۱۰ پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که نوع تسهیلات در افزایش مطالبات معوق موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد.
همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط وبخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح وفعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………..۲
بیان مسئله………………………………………………………….۳
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۴
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..۵
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….۶
روش تحقیق ……………………………………………………………………………..۷
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….۷
قلمرومکانی تحقیق……………………………………………………………………….۸
مفاهیم یا اصطلاحات کاربردی………………………………………………………….۹
فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیدایش بانکداری………………………………………………………………………..۱۶
تاریخچه بانکداری و بانک مرکزی در جهان………………………………………….۱۶
تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….۱۷
ملی شدن بانک ها……………………………………………………………………….۱۷
تاریخچه بانک تجارت…………………………………………………………………..۱۹
مفاهیم بانک تجارت…………………………………………………………………….۲۲
نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..۲۲
شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………۲۳
فعالیت های بانکداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………۲۴
اهداف نظام بانکی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی…..۲۵
شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..۲۶
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….۲۷
فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانکی در ایران…………………………..۳۴
انواع نظارت در سیستم بانکی…………………………………………………………۳۵
تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی……..
نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش۴۰
انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….۴۲
طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..۴۴
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول …………………………………….۴۶
ارکان تعیین کننده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول…………………………………۴۶
عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول…………………………۴۷
نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشکوک الوصول ………………………………۴۷
مسائل بانکداری در کشورهای در حال توسعه……………………………………….۴۹
فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………۵۳
روش تحقیق…………………………………………………………………………….۵۴
جامعه آماری …………………………………………………………………………..۵۴
حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..۵۴
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..۵۴
تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..۵۵
معرفی الگو…………………………………………………………………………….۵۸
فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………۶۱
تاًثیر میزان تسهیلات بانکی …………………………………………………………..۶۸
تاًثیر نوع تسهیلات بانکی………………………………………………………………۶۹
تاًثیر سنین در یافت کنندگان تسهیلات…………………………………………………۷۰
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت کنندگان تسهیلات…………………………………….۷۱
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….۷۲
الگوی حاصل………………………………………………………………………….۷۳
فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۵
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….۷۷
پیشنهادها……………………………………………………………………………….۷۸
فهرست منابع …………………………………………………………………………۸
فهرست جداول
جدول ۱-۱:تعداد پرسنل بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………….۸
جدول ۲-۱: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………۸
جدول ۱-۲: بانک های ادغامی ………………………………………………………..۲۰
جدول ۲-۲: نظارت بر فعالیت های بانکداری در ایران …………………………….۳۵
جدول ۳-۲: کاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..۳۹
جدول ۴-۲: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
نوع تسهیلات اعطایی برای بانک ها………………………………………………….۴۵
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..۶۲
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….۶۳
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..۶۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………۶۵
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..۶۶
جدول ۶-۴: توزیع فراوانی سنین دریافت کنندگان تسهیلات ……………………….۶۷
جدول ۷-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانکی…………………………….۶۸
جدول ۸-۴: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانکی……………………………..۶۹
جدول ۹-۴: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت کنندگان تسهیلات………………..۷۰
جدول ۱۰-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت کنندگان تسهیلات..۷۱
جدول ۱۱-۴: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….۷۲
فهرست نمودارها
نمودار۱-۴:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۲
نمودار۲-۴: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..۶۳
نمودار۳-۴: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۴
نمودار۴-۴: میزان تحصیلات دریافت کنندگان تسهیلات اعطایی………………….۶۵
نمودار۵-۴: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت کنندگان…………………………………۶۶
نمودار۶-۴: میزان سنین دریافت کنندگان تسهیلات…………………………………۶۷

همچنین ببینید

نمونه سوالات تاریخ امامت

دانلود نمونه سوالات تاریخ امامت pdf

دانلود نمونه سوالات تاریخ امامت فرمت : pdf قیمت : ۲۸۰۰ تومان مجموعه طلایی نمونه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.