سه شنبه , بهمن ۳ ۱۳۹۶
خانه / گوناگون / پایان نامه شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید

دانلود شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید با فرمت ورد و فایل ویرایش.این پایان نامه در ۱۲۰ صفحه تنظیم شده است.

شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید

مقدمه :
زنجیره تامین مجموعه ای از تسهیلات ، تامین کنندگان ، مشتریان ، محصولات و روشهای کنترل موجودی ، تامین و توزیع است . در واقع ، هدف مدیریت زنجیره تامین ، برنامه ریزی ، سازماندهی،رهبری و کنترل زنجیره به منظور تامین مواد مورد نیاز ، در زمان مورد نیاز ، برای مشتری داخلی یا خارجی است . عدم قطعیت یکی از چالش های بسیار مهم زنجیره تامین است که می تواند اهداف این زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد و اگر بروز چنین رویدادهای ممکن الوقوع نامعلوم در زنجیره پیش بینی نشده باشد و برای مقابله با آن راهکار مناسبی اتخاذ نشود ، می تواند کل زنجیره تامین را مختل کند . این رویدادهای ممکن اوقوع نامعلوم که می تواند نتایج مثبت یا منفی بر روی اهداف زنجیره تامین داشته باشد ریسک نامیده می شود . در مدیریت ریسک زنجیره تامین هدف ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت ریسک است . از آنجا که محصولات دفاعی ، حاصل یکپارچگی و برنامه ریزی دقیق در سطح یک زنجیره تامین پر قدرت است مدیریت ریسک زنجیره تامین از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در این تحقیق ما برآنیم به کمک مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه های طراحی شده مهمترین ریسک های مربوط به تامین کنندگان را شناسایی و اولویت بندی کنیم .
FMEA  تکنیکی تحلیلی ومتکی برقانون (پیشگیری قبل از وقوع) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کار می‌رود.توجه این تکنیک بر بالا بردن ضریب امنیت و درنهایت رضایت مشتری ، از طریق پیشگیری از وقوع خرابی است FMEA ابزاری است که باکمترین ریسک،برای پیش بینی مشکلات و نقص ها در مراحل طراحی و یا توسعه فرایندها و خدمات در سازمان به کارمی رود.
فهرست مطالب
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله 
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- قلمرو تحقیق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- اهداف تحقیق
۱-۷- جامعه آماری و نمونه گیری
۱-۸- روش نمونه گیری
۱-۹- روش تحقیق
۱-۱۰- روش گرد آوری اطلاعات
۱-۱۱- ابزار گرد آوری اطلاعات
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۱۳- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
۱-۱۴- نتایج مورد انتظار پس از انجام پژوهش
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-  مقدمه 
۲-۲- بخش اول (زنجیره تامین)
۲-۲-۱- تعاریف زنجیره تامین
۲-۲-۲- تعریف مدیریت زنجیره تامین
۲-۲-۳- ساختار یک زنجیره تامین
۲-۲-۴- هدف مدیریت زنجیره تامین
۲-۲-۵- تعریف تامین کنندگان
۲-۲-۶- خلاصه از پیشینه تحقیق انجام شده 
۲-۲-۷- تمایز و نوآوری تحقیق حاضر با مقایسه با تحقیق های پیشین 
۲-۳- بخش دوم (مدیریت ریسک)
۲-۳-۱- تاربخچه مدیریت ریسک
۲-۳-۲- تعاریف ریسک
۲-۳-۳- انواع دسته بندی ریسک 
۲-۳-۴- تعریف مدیریت ریسک
۲-۳-۵-اهداف مدیریت ریسک
۲-۳-۶-فوائد و اهمیت مدیریت ریسک 
۲-۳-۷-ابزارهای مدیریت ریسک
۲-۳-۸-مهمترین فازهای مدیریت ریسک 
۲-۳-۸-۱-برنامه ریزی مدیریت ریسک
۲-۳-۸-۲-شناسایی ریسک
۲-۳-۸-۳-ارزیابی ریسک
۲-۳-۸-۴-کنترل و برنامه پاسخ به ریسک
۲-۳-۹-مهمترین واکنش های ریسک
۲-۳-۱۰-چرا به مدیریت ریسک نیازمندیم ؟ 
۲-۳-۱۱-مدیریت ریسک جامع 
۲-۴- بخش سوم (ریسک زنجیره تامین ) 
۲-۴-۱ تعریف مدیریت ریسک زنجیره تامین
۲-۴-۲ منابع کلی تقویت کننده ریسک های زنجیره تامین
۲-۴-۳ مکانیزم کاهش ریسک وارائه پیشنهادات جهت کاهش ریسک 
۲-۴-۴ شناسایی ریسک های زنجیره تامین
۲-۵- بخش چهارم ارزیابی اثرات بالقوه خطا ( FMEA) 
۲-۶- بخش پنجم مدل های مدیریت ریسک
 فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش انجام پژوهش
۳-۲-۱- مطالعات اکتشافی
۳-۲-۲- مطالعات توصیفی
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
۳-۴- روایی ابزار اندازه¬گیری
۳-۵- پایایی ابزاراندازه¬گیری
۳-۶- جامعه¬ی آماری
۳-۷- نمونه و روش نمونه¬گیری
۳-۸- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها وآزمون¬های آماری مورداستفاده
۳-۸-۱- آمارتوصیفی
۳-۸-۲- آماراستنباطی
۳-۹- فرایندکلی انجام پژوهش
۳-۱۰-نتیجه¬گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مطالعه موردی
۴-۲- ساختار تحقیق
۴-۳-شرایط و گامهای بکارگیری عملی ساختار تحقیق
۴-۳-۱-شرایط و گامها برای تعریف پروژه و برنامه زمانبندی آن
۴-۳-۲- شرایط و گام ها برای انتخاب اعضای تیم ریسک و تعیین گستره پروژه
۴-۳-۳-شرایط و گام ها برای شناسایی ریسک ها
۴-۳-۴- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها
۴-۳-۵- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها
۴-۳-۶- شرایط و گام ها بررسی راه کارهای ارائه شده
۴-۳-۷- شرایط و گام ها برای نظارت و کنترل ریسک
۴-۳-۸- شرایط و گام ها برای برگزاری جلسات منظم پیگیری و شناسایی ریسک ها جدید
۴-۳-۹- شرایط و گام ها برای مستند سازی نهایی
۴-۴- پیاده سازی ریسک تامین کنندگان در صنایع سدید
۴-۵- تجزیه و تحلیل ریسک ها
۴-۵-۱ احتمال وقوع ریک
۴-۵-۲- شدت اثر ریسک
۴-۶- شناسایی مهمترین ریسک ها
۴-۷- برنامه پاسخ به مهمترین ریسک های شناسایی شده
۴-۸- نتیجه گیری
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات
۵-۱- جمع بندی
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۳- پیشنهادات
منابع و مراجع
پیوست ها
فهرست جدول‌ها
جدول (۱-۱) خلاصه¬ای ازپیشینه¬ی پژوهش¬های انجام شده
جدول (۴-۱) رتبه بندی احتمال وقوع ریسک
جدول (۴-۲)تاثیر وقوع ریسک زنجیره تامین بر زمان و هزینه
جدول (۴-۳) ماتریس احتمال وقوع و شدت اثر
جدول (۴-۴) دسته بندی ریسک ها
 
فهرست شکل‌ها
شکل (۱-۲) ساختار زنجیره تامین
شکل (۲-۲) نمودار مدیریت جامع ریسک
شکل (۲-۳) مدیریت  ریسک زنجیره تامین
شکل (۲-۴) مکانیزم کاهش ریسک
شکل (۲-۵) مدل شامپو
شکل (۲-۶) مدل آلارم 
شکل (۲-۷)مدل پرما
شکل (۲-۸) مدل پی ام باک
شکل (۲-۹)مدل پی آر ام
شکل (۲-۱۰) مدل پریت چارد
شکل (۲-۱۱) مدل ویدمن
شکل (۲-۱۲) مدل اسمیت
شکل (۲-۱۳)مدل لیچ 
شکل (۲-۱۴)مدل بوهم 
شکل (۲-۱۵)مدل فیلری

همچنین ببینید

سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان این سوالات بهمراه جواب می باشد. فرمت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.