سه شنبه , اسفند ۱ ۱۳۹۶
خانه / گوناگون / دانلود پایان نامه درباره سرسختی روانشناختی

دانلود پایان نامه درباره سرسختی روانشناختی

کلمات جستجو شده در گوگل (دانلود پایان نامه درباره سرسختی روانشناختی)
فروشگاه مرجع پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی چکیده : دراین پروژه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانش جویان دختر وپسر کارشناسی زبان انگلسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه درسال جاری بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و روشهای مقابله بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و روشهای مقابله بااسترس در رشته : روانشناسی-عمومی  توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید دانلود پایان نامه مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا وبرون گرا در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات ۱۰۵.مشاهده پایان نامه پایان نامه بررسی رابطه سرسختی و راهبردهای نام محصول : پایان نامه بررسی رابطه سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان. قیمت محصول فرمت : Word. رشته : روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی.پایان نامه: جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی. موضوع: بررسی رابطه ویژگی های هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری را به اثبات رسانده

دانلود پایان نامه درباره سرسختی روانشناختی

پایان نامه درباره سرسختی روانشناختی با فرمت ورد و قابل ویرایش – این پایان نامه در ۱۰۵ صفحه تنظیم شده است.

دانلود پایان نامه درباره سرسختی روانشناختی

چکیده

این پژوهش به دنبال مقایسۀ سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا و برون گرا بود. حجم نمونه پژوهش شامل ۱۸۰ دانشجو بود که ۹۰ نفر ازآنها را افراد درونگرا و ۹۰ نفر دیگر را  افراد برونگرا تشکیل می دادند. در انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه ی سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده؛ ترس از موفقیت و پرسشنامه شخصیت (درونگرا و برونگرا) جمع آوری شد . در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استباطی ( t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره)  استفاده شد. نتایج نشان داد که :  بین نمرات خرده مقیاس های تعهد، کنترل و نیز نمره کل سرسختی در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نمرات خرده مقیاس چالش در دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقایسه میانگین های دو گروه نشان می دهد که میانگین نمرات خرده مقیاس های تعهد و کنترل و نیز نمره کل سرسختی در افراد درونگرا بالاتر از افراد برونگرا است.بین نمرات استرس ادراک شده در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود ندارد.بین نمرات ترس از موفقیت در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه 
شخصیت   ساختار فرضی پیچیده ای است که به صورت های مختلف تعریف شده است.دامنه تعاریف موجود،از مفهوم فرآیندهای درونی ارگانیزم تا رفتارهای مشهودِ ناشی ازتعامل افراد در نوسان است.(فتحی آشتیانی،۱۳۸۸).مدی (۱۹۸۹)شخصیت را مجموعه ای با ثبات از تمایلات و ویژگی ها می داند که مشترکات و تفاوت های رفتاری -روان  شناختی(افکار، احساسات و اعمال ) افراد را تعیین می کند و ممکن است به آسانی به عنوان نتیجه فشارهای زیست شناختی و اجتماعی زمان، قابل درک نباشد . صفات شخصیت اولین راهنمای تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افر اد هستند و برنقش های عاطفی  اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد تأثیر می گذارند.)موینی هان و پترسون ،۲۰۰۱)
آیزنک  که از صاحبنظران حوزه شخصیت است اظهار می دارد که ابعاد شخصیت،آفریده های اتفاقی فرهنگ نیستند، بلکه ثمره ساخت ژنتیکی و نوروفیزیولوژیکی گونه انسان هستند. اگر شخصیت مبنای زیستی  داشته باشد، در این صورت این دو فرض اساسی باید درست باشند : اولاً ابعاد اصلی شخصیت باید همگانی باشند و به فرهنگ خاصی محدود نباشند . ثانیاً باید بین افرادی که در انتهای یک بعد قرار می گیرند(مثلا” درونگرایان ) وآنهایی که در انتهای دیگرآن بعد قرار می گیرند(برای مثال برونگرایان ) تفاوت های نوروفیزیولوژیکی وجود داشته باشد.(فیست و فیست، ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۷). بر این اساس آیزنک اظهار می دارد که علت اصلی تفاوت ها بین برونگرایان ودرونگرایان، سطح انگیختگی مغزی آنها است.(آیزنک ،۱۹۹۷).به عبارت دقیق تر وی بر این باور است که افراد درونگرا و برونگرا در کارکرد بخشی از مغز خود، یعنی دستگاه فعا ل ساز صعودی ساخت شبکه ای  با هم تفاوت دارند.(آیزنک،۱۹۶۷).
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
۱-۴-۲ اهداف جزئی
۱-۵ فرضیه های پژوهش
۱-۶ متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱متغیر مستقل

۱-۶-۲متغیر وابسته
۱-۷ تعاریف نظری متغیرها
۱-۸تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم:مروری برادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱سرسختی روانشناختی
۲-۲تعریف سرسختی
۲-۳مولفه های سرسختی
۲-۳-۱کنترل(مهار)
۲-۳-۲تعهد
۲-۳-۳مبارزه جویی(چالش)
۲-۴ مکانیزم مداخلاقی سرسختی در ارتباط بین استرس و بیماری
۲-۵ ویژگی های سرسختی
۲-۶ سرسختی و دیگر سازه های شخصیت
۲-۷نظریه سرسختی
۲-۸ استرس ادراک شده
۲-۹ نظریات استرس
۲-۱۰ فشارهای روانی خوشایند و ناخوشایند
۲-۱۱ انواع محرکهای فشارزای اصلی
۲-۱۲ استرس کوتاه مدت و بیماری
۲-۱۳ مولفه های آموخته شده استرس
۲-۱۳-۱ یادگیری نحوه پاسخ دهی به استرس
۲-۱۳-۲ عوامل اجتماعی و استرس
۲-۱۳-۲-۱ مثال محل کار
۲-۱۴ مولفه های شناختی استرس
۲-۱۴-۱ انطباق مسئله محور و انطباق هیجان محور
۲-۱۴-۲ عوامل موقعیتی و کنترل شخصی
۲-۱۵ مولفه آموخته شده
۲-۱۶ مولفه شناختی
۲-۱۷ چندقاعده برای کنار آمدن با استرس
۲-۱۸ ترس از موفقیت
۲-۱۹ مبانی نظری و تئوریک
۲-۲۰ درون گرایی و برون گرایی
۲-۲۱ تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
۲-۲۱- ۱ پژوهش های داخلی
۲-۲۱-۲ پژوهش های خارجی
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱ روش پژوهش
۳-۲ جامعه آماری
۳-۳ نمونه آماری
۳-۴ روش نمونه گیری
۳-۵ ابزار و وسایل اندازه گیری (معرفی،نمره گذاری،روایی وپایایی)
۳-۵-۱ پرسشنامه سرسختی کوباسا
۳-۵-۲ پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران
۳-۵-۳ پرسشنامه ترس از موفقیت گود
۳-۵-۴ پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک
۳-۶ روش اجرای پژوهش
۳-۷روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱توصیف داده ها
۴-۲تحلیل داده ها
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ بحث و نتیجه گیری
۵-۲ محدودیتهای پژوهش
۵-۳پیشنهادات پژوهش
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده لاتین
پیوستها
پیوست ۱)پرسشنامه سرسختی کوباسا
پیوست ۲)پرسشنامه استرس ادراک شده(pss) کوهن و همکاران
پیوست ۳) پرسشنامه ترس از موفقیت گود
پیوست ۴)پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک

همچنین ببینید

سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک و نوجوان این سوالات بهمراه جواب می باشد. فرمت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.